Informace

Zvažujete podání návrhu osobního bankrotu (oddlužení)?

PŘEČTĚTE SI ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Co je to osobní bankrot

Oddlužení neboli lidově osobní bankrot se dá nazvat druhou šancí pro lidi, kteří se předlužili tak, že nezvládají své dluhy splácet a hrozí jim tak v krajním případě sociální vyloučení.

Oddlužení umožňuje dostat se z dluhové pasti, kdy se splácí jednotlivé dluhy novými dluhy (často s výrazně horšími podmínkami) a celková dlužná částka se stále navyšuje nejen o tyto nové dluhy, ale i o sankce, úroky z prodlení a náklady na vymáhání. Při splnění zákonem stanovených podmínek oddlužení znamená po 3 nebo 5 let odpuštění nesplacené části celkového dluhu.

Jaké jsou výhody

 • zastaví se všechna probíhající soudní řízení a exekuce,
 • dluhy přestanou narůstat o úroky z prodlení a další sankce,
 • celkový dluh se zafixuje,
 • ustane tlak ze strany věřitelů, vymahačů a exekutorů - již žádné upomínky, telefonáty, emaily, sms zprávy,
 • při splnění všech podmínek možnost odpuštění velké části celkové hodnoty dluhu,
 • o splátky přihlášeným věřitelům se postará insolvenční správce,
 • ve chvíli, kdy vám přerostou dluhy přes hlavu, umožňuje oddlužení nový začátek.

Jaké jsou nevýhody / povinnosti

 • až 5 let pouze s nezabavitelnou částkou,
 • platíte insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč měsíčně (65.340 Kč za 5 let), nebo 1.634 Kč měsíčně u společného návrhu manželů (98.010 Kč za 5 let)
 • jakékoli příjmy (i mimořádné) nad nezabavitelnou částku musíte přiznat a odevzdat insolvenčnímu správci,
 • nemůžete odmítnout dědictví,
 • během oddlužení si musíte dát pozor, abyste se nedostali do prodlení s jinými platbami (30 a více dnů),
 • celou dobu jste pod dohledem insolvenčního správce, který předkládá soudu pravidelné zprávy,
 • celý soudní spis týkající se insolvenčního řízení je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný.

Kdo o něj může požádat

Fyzická osoba nepodnikající. Podnikatel s podmínkou, že dluhy nepochází z podnikání.

Pokud dluhy z podnikání pochází, nesmí s oddlužením nesouhlasit věřitelé nebo se musí jednat o dluhy zajištěné.

Kdy o něj mohu požádat

Pokud máte dva a více věřitelů,dluhy po splatnosti 30 a více dnů a nejste schopni tyto závazky plnit (jste v úpadku). O oddlužení můžete požádat i v případě, že tato situace teprve bezprostředně hrozí (hrozící úpadek).

Jak se pozná, že nejsem schopen své závazky plnit

Podmínka neschopnosti plnit své závazky je splněna v případě, nastane-li alespoň jedna z následujících skutečností:

 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků (dluhů),
 • neplníte své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Jaké existují způsoby oddlužení a kdo o nich rozhoduje

 • Oddlužení splátkovým kalendářem (až 5 let) v kombinaci s prodejem majetku . Při tomto způsobu je do určité výše chráněno obydlí dlužníka.
 • Oddlužení prodejem majetku (zpeněžením majetkové podstaty). Při tomto způsobu není obydlí nijak chráněno.

O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé potažmo soud.

Jaké podmínky musím splňovat

Musíte být schopni hradit alespoň částku rovnající se dvojnásobku odměny insolvenčního správce, tedy 2.178 Kč měsíčně a výživné.

Musíte vynakládat maximální možné úsilí k co nejvyššímu splacení celkové dlužné částky.

Kolik peněz mi bude strháváno (při plnění splátkovým kalendářem).

Pro základní výpočet můžete využít kalkulačku na stránkách Insolvenčního rejstříku Ministerstva spravedlnosti.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o Vašich  očekávaných příjmech v následujících 12 měsících,
 • údaje o Vašich  příjmech za posledních 12 měsíců,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Co se musí k návrhu přiložit

 • seznam vašeho majetku,
 • listiny dokládající údaje o vašich příjmech za posledních 12 měsíců,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • listinykterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,
 • darovací smlouva resp. smlouva o důchodu (pokud je součástí návrhu na povolení oddlužení)

Kompletní seznam povinných příloh naleznete v sekci povinné přílohy.

Kdo a kam návrh podává

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podává zpracovatel návrhu (dlužník si ho může zpracovat sám pouze v případě, že má vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru) na místně příslušný krajský soud dle místa trvalého bydliště. U obyvatel Prahy se jedná o Městský soud v Praze.

Návrh je možné podat osobně na podatelně příslušného soudu, poslat doporučeně poštouemailem s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku.

Kdo mi ho pomůže připravit

Návrh na povolení oddlužení Vám pomohou připravit neziskové organizace nebo zástupci advokátních profesí - advokáti, insolvenční správci, notáři nebo exekutoři. Můžete si ho ale také zpracovat sami v případě, že máte vysokoškolské vzdělání právního nebo ekonomického směru. Více informací naleznete zde.

Kdy začne běžet insolvenční řízení

Jakmile podáte návrh na soud, tak do třech pracovních dní je návrh zveřejněn v insolvenčním rejstříku a od této chvíle jste pod ochranou insolvenčního zákona. Věřitelé vás tak mohou už pouze upomínat, ale nemohou konat (například nesmí odpojit elektřinu, plyn, vodu, nemohou na vás podat žalobu u soudu, či zahájit vymáhání exekučně).  

Jak dlouho se podaný návrh zpracovává

Doba závisí hlavně na kvalitě podaného insolvenčního návrhu. V případě splnění všech podmínek je oddlužení standardně schváleno 3 - 5 měsíců od podání návrhu.

Jaké jsou povinnosti a co to obnáší

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
 • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.
 • vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů..

Jak dlouho osobní bankrot trvá

a) 3 roky u starobních a invalidních důchodců (2. a 3. stupeň)

b) 3 roky v případě splacení min. 60 % celkového přihlášeného dluhu a odměny insolvenčního správce

c) 5 let v ostatních případech

Může skončit i kdykoli během oddlužení, a to ve chvíli, kdy je zaplacena kompletně celá výše dluhu všem věřitelům.


Pro více informací můžete navštívit portál Ministerstva Spravedlnosti věnovaný insolvencím, nebo si prohlédnout celé znění insolvenčního zákona.


Nahoru